fbpx

Choketopus Gym jsou provozovány zájmovým spolkem Krav Maga Centrum Praha z.s.

IČO: 05469660
Sídlo: Veverkova 721/28, Praha – Holešovice, PSČ 170 00
Číslo účtu pro platby členských příspěvků:    2301091400/2010

kontaktní email: gym@choketopus.com


Choketopus Gym Pražačka
(BJJ, Krav Maga děti a dospělí, posilovna)

Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3, 130 00

Kontakt

Martin Stehlík, hlavní trenér (Krav Maga)
martin@choketopus.com
732 733 747

Richard Andrš, hlavní trenér (BJJ a grappling)
richard.andrs@choketopus.com
774 976 087


Choketopus Gym Letná
(Krav Maga děti a dospělí, kickbox)

U Studánky 2, Praha 7, 170 00

Kontakt

Jan Pazdiora, hlavní trenér (Krav Maga)
jan.pazdiora@choketopus.com
776 575 590


Choketopus Gym Střížkov
(BJJ děti i dospělí, Krav Maga děti i dospělí, MMA a cvičení pro rodiče a děti)

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 (přízemí budovy Polikliniky Prosek)

Kontakt

Jan Pazdiora, hlavní trenér a odpovědná osoba
jan.pazdiora@choketopus.com
776 575 590

Jiřina Boušová, hlavní trenér a odpovědná osoba
jirina.bousova@choketopus.com

Richard Andrš, hlavní trenér (BJJ a grappling)
richard.andrs@choketopus.com
774 976 087


 

GDPR / Zásady ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Krav Maga Centrum Praha z.s., IČ 05469660, se sídlem Veverkova 721/28, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Krav Maga Centrum Praha z.s., Veverkova 721/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
 • email: gym@choketopus.com
 • telefon: 776 575 590

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi objednané služby.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy/služeb.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy/služeb mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; jedná se o osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služby (jméno a adresa, kontakt), bez poskytnutí osobních údajů není možné poskytnout služby,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v přiměřeném rozsahu. Zákonným důvodem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce služeb. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Zákonným důvodem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování softwaru a ukládání dat a další související služby a zajišťující marketingové služby.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služby Google Analytics (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Menu